Polityka prywatności sklepu – Księgarni Internetowej admontem.pl

chrona prywatności Użytkowników sklepu Księgarnia Internetowa admontem.pl ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i staramy się podnosić poziom tej ochrony.

Polityka prywatności podaje zasady i sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Sklepu.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników jest firma:

Atlas Travel, M. W. Górscy, Sp. J., ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód, pod numerem KRS 0000381318, NIP 9462622628.

 1. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, wnioski oraz żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić:

– pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@admontem.pl,

– telefonicznie (SMS) na numer: 603 071 377,

– korespondencyjnie na adres: Atlas Travel, M. W. Górscy, Sp. J. ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin.

 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Górska, tel. 603 786 833; magdalena@atlastravel.pl, z którą można się kontaktować na wskazany powyżej adres lub na adres korespondencyjny.

 1. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie i zawarcie Umowy

Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli zamówienie w Sklepie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, dane do faktury VAT (w tym NIP) są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.

Złożenie zamówienia wymaga podania niezbędnych danych do zawarcia Umowy przez założenie konta w Serwisie.

Umowa Sprzedaży może być zawarta przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta, przy czym zakup Towaru bez rejestracji Konta nie jest możliwy w następujących przypadkach:

 1. Klient posiada już konto, przypisane do danego adresu e-mail,
 2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa.

Podanie danych, oznaczonych jako obowiązkowe, jest niezbędne do realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest jej niezbędność do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych, przekazanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez Klienta;

– w celu realizacji obowiązków ustawowych, ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

– w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;

– w celu informowania o okolicznościach, dotyczących naszego Sklepu i niemających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

 1. Dokonywanie płatności w Sklepie

W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności drogą elektroniczną, dane osobowe są przetwarzane w celu ich przekazania do PayU, w związku z:

 1. Świadczeniem przez PayU na naszą rzecz usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego, w celu ułatwienia dokonywanych zakupów;
 2. Obsługą i rozliczaniem przez PayU płatności, dokonywanych przez Użytkowników, przez Internet, przy użyciu instrumentów płatniczych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonania zakupów;
 3. Weryfikacją przez PayU należytego wykonania umów, zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, w związku ze składanymi przez nich reklamacjami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Newsletter

 Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych, dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

– w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

 

 1. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, operator może żądać podania danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy, związanej ze Sklepem.

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, operator może żądać podania danych, umożliwiających identyfikację zamówienia. Podstawą prawną jest w takim wypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są:

 1. Przez cały czas świadczenia usługi;
 2. Do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 3. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 4. Do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, jakim będą tego wymagać przepisy prawa. Na przykład, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

 Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo do:

– dostępu danych, w tym uzyskania kopii;

– sprostowania danych;

– usunięcia danych;

– ograniczenia przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– wniesienia sprzeciwu;

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

 

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

 

 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia, złożonego w Sklepie, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom, wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Użytkownika jednego ze sposobów płatności, dostępnych w Sklepie, jego dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi dostarczającemu taka usługę płatności, wyłącznie w celu umożliwienia dokonania płatności.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01 czerwca 2023 roku.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu, Polityką prywatności oraz plików Cookies, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, a w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).