Regulamin Księgarni Internetowej admontem.pl obowiązuje od 1 czerwca 2023 roku

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna – mająca zdolność do czynności prawnych; osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia lub w inny sposób korzysta z Serwisu.

 2. Konsument – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ale nabycie to nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 4. E-Księgarnia (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem admontem.pl,

za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

 1. Towar – produkty prezentowane w Serwisie.

 2. SprzedawcaAtlas Travel, M. W. Górscy, Sp. J., ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód, pod numerem KRS 0000381318, z numerem NIP 9462622628. e-mail: wydawnictwo@admontem.pl, telefon 603 071 377, 603 786 833.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.

 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni, w tym określa zasady:

  1. składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni;

  2. zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni;

  3. świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Serwisie;

  4. świadczenia drogą elektroniczną innych usług.

 1. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z e-Księgarni w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  3. korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  4. korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 1. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. przeglądarka internetowa,

  2. dostępu do sieci Internet,

  3. telefon komórkowy, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie e-Księgarni dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub o podobnej treści – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.

 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

 11. Księgarnia Internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego Regulaminu.

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Księgarni.

 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

 1. Księgarnia internetowa udostępnia następujące formy płatności:

  1. Płatność online. Jest to płatność z wykorzystaniem karty płatniczej, przelewu online lub systemu płatności mobilnych Blik. Ta forma płatności realizowana jest przez zewnętrznego operatora płatności.

  2. Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

  3. Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą. Z tytułu płatności przy odbiorze zostanie pobrana dodatkowa opłata, której wysokość jest podawana w trakcie składania Zamówienia. Ta opcja płatności nie jest dostępna przy Zamówieniach, których łączna wartość wynosi 500 zł lub więcej.

 1. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

 2. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

 3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

 4. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres e-mail.

 5. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty elektronicznej, które powinno zawierać następujące dane:

– nazwę produktu (tytuł książki)

– ilość sztuk

– numer zamówienia

– data odbioru towaru

– imię i nazwisko Klienta

 

 1. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Do czasu zwrotu Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

 2. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Atlas Travel, M. W. Górscy, Sp. J., ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin.

 3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Koszty te zależą od wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego operatora pocztowego.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  2. o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego),

 1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Towaru zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

 2. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

§ 7. Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Serwisie.

 2. W celu rejestracji konta w Serwisie Klient podaje swój adres e-mail oraz powinien ustawić hasło dostępowe składające się co najmniej z 6 znaków.

 3. Z chwilą rejestracji konta Sprzedawca rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia konta w Serwisie. Usługa świadczona jest do czasu usunięcia konta przez Klienta, co może nastąpić w dowolnym momencie lub po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zmienić zasady świadczenia usługi informując o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian.

 4. Klient w ramach usługi prowadzenia konta w Serwisie ma dostęp do historii swoich zamówień.

§ 8. Recenzje

 1. Klient może umieścić swoją recenzję Towaru w Serwisie.

 2. Nie będą publikowane:

  1. recenzje używające obraźliwy język,

  2. recenzje nie związane z Towarem,

  3. recenzje zawierające reklamy lub linki do innych stron www.

 1. Sprzedawca nie weryfikuje czy recenzja pochodzi od Klienta, który faktycznie korzystał z Towaru (czytał książkę).

 

 

§ 9. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Atlas Travel, M. W. Górscy, Sp. J., ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin lub mailowo na adres: wydawnictwo@admontem.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta (informacji tej nie należy rozumieć jako wybór prawa polskiego jako prawa właściwego). W pozostałych przypadkach, jeżeli nabywcą jest inny Klient, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny).

 5. Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej e-Księgarni oraz pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Klient otrzymuje tekst regulaminu w wiadomości mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu.